Nebojte se bát

25.10.2019

Strach patří k pěti základním emocím a je uložen hluboko, máme jej zakódovaný v nejvnitřnějších vrstvách našeho já. A to již od dob, kdy zašustění v křoví znamenalo, že na nás skočí šavlozubý tygr. Velmi rádi strach překrýváme ostatními emocemi (smutkem, vztekem či šokem), zejména muži. Je přeci snazší a hlavně mužnější říci, že jsem smutný nebo vzteklý, než přiznat, že mám strach.

Zhang Jiebin (učenec a lékař, 1563-1640, dynastie Ming) napsal, že strach vyvolává horší a závažnější narušení než šok (jing). Šok je jangový, přichází z vnějšku, kdežto strach (kong) je jinová emoce, která vzniká hluboko uvnitř. Samotný čínský výraz pro strach "kong ju" zahrnuje jak strach náhlý, konkrét-ní (kong), např. z blížícího se tygra šavlozubého připravující-ho se ke skoku, tak obavu (ju) neurčitou, např. z budoucnosti.

V každém případě strach vyvolává pokles až propad qi (vitální energie), což v organismu přináší narušení zásobo-vání horních partií jinovou složkou qi neboli rozpojení ohně a vody. Srdce, které patří k prvku ohně, přestává komunikovat s ledvinami (prvek vody) a přestává je zahřívat. Ledviny na-opak odmítnou srdce chladit. V praxi to znamená např. pocit horkosti v horní části těla s možnými návaly, nespavostí, po-cením a bušením srdce a zároveň studené nohy, časté a hojné močení, otoky nohou či ztrátu libida. Není náhodou, že při náhlém a velkém strachu spojeném s bezprostředním ohrože-ním života je propad qi dolů tak silný, že ledviny, s kterými je strach neodmyslitelně spojen, neuhlídají spodní jinové otvory na trupu, svěrače povolí a odejde i to, co za normálních pod-mínek udržíme.

Energeticky silné ledviny jsou domovskou adresou pro již zmíněný strach a s ním spojené obavy, fobie, pocit opuštěnosti a nejistotu na straně jedné, na straně druhé pro přirozenou moudrost, selský rozum, postřeh, sebepoznání a sebedůvěru. A to v míře vyvážené. Nenechte se zmást tím, že z dnešního západního pohledu bychom vše popsané řadili spíše do vrstev šedé kůry mozkové, zde je řeč o ledvinách!

Každá z hlavních emocí má svůj pozitivní a negativní aspekt
Nejinak je tomu i u strachu. Strach vyjadřuje naši sla-bost, zranitelnost a chrání nás před nebezpečím. Jelikož patří k ledvinám, tedy k prvku vody, nutí nás stáhnout se a přijmout situaci, jež se nabízí. Stejně tak voda přejímá tvar nádoby, ve které se nachází. Strach uvolňuje další emoce - přemítání, smutek, vztek, pod které jej můžeme schovat. Alespoň do doby, než změ-níme status celé situace. V pentagramu následuje po vodě prvek dřeva, který disponuje vztekem a rozhodností změ-nit nezáviděníhodnou situaci (o vzteku jsem již psal na jaře).

Jak se zbavit strachu
Čínská medicína nabízí cesty, jak pomoci s nadměrným strachem. Můžeme si pomoci akupresurou, kdy stimulujeme zemský bod na dráze ledvin ki 3 tai xi (nachází se na obou nohách, v poloviční vzdálenosti mezi největším vyklenutím vnitřního kotníku a achilovky), masírujeme palcem, po dobu 2 minut, na obou nohách, nejlépe 3x denně. Dále může pomo-ci fytoterapie, bylinná směs č.171 Tajemství zlaté skříňky (Jin Gui Shen Qi Wan), která posiluje energetický okruh ledvin. Dieteticky bychom léčbu podpořili stravou s větším výskytem modrých hroznů, jedlých kaštanů, černého sezamu, kustovni-ce, vlašských ořechů, jehněčího masa či zvěřiny. Rovněž léčeb-né zvuky ze cvičení Qi Gong mohou pomoci: po hlubokém nádechu hlasitě vyslovíme "chui" (vyslov "čchuej"), opakuje-me 36x, nejlépe 3x denně.

Návod sice není optimální v situaci blížící se náhlému úto-ku šavlozubého tygra, nicméně s každodenními obavami nám může pomoci. Ač strach nepatří k pozitivním emocím, roz-hodně patří mezi 5 hlavních a nejsilnějších a pociťovat strach v rozumné míře je normální. I když nám (mužům) v dětství říkali, že "chlapi přeci nepláčou" a už vůbec se nebojí. Proto se nebojte bát!

Martin Řezníček

zdroj: Kapitola Qing Zhi Bing (Emoční a mentální onemocnění)

Roční předplatné od 222 Kč !